Language Assistance Services

English

ATTENTION: If you speak a non-English language, we offer you language assistance services, free of charge. Call 1-410-614-4685 (TTY: 711).

አማርኛ (Amharic)

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነየትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-410-614-4685 (መስማት ለተሳናቸው: 711).

العربية (Arabic)

ملحوظة: إذا كنت تتحدث بالعربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 4685-614-410-1 (رقم هاتف الصم والبكم 711). للحصول على معلومات الرعاية الصحية باللغة العربية.

বাংলা (Bengali)

লক্ষ্যকরুনঃযদিআপনিবাংলা, কথাবলতেপারেন, তাহলেনিঃখরচায়ভাষাসহায়তাপরিষেবাউপলব্ধআছে।ফোনকরুন১ 1-410-614-4685 (TTY: 711)

မြန်မာ (Burmese)

သတိျပဳရန္ - အကယ္၍ သင္သည္ ျမန္မာစကား ကို ေျပာပါက၊ ဘာသာစကား အကူအညီ၊ အခမဲ့၊ သင့္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ဖုန္းနံပါတ္ 1-410-614-4685 (TTY: 711) သို႔ ေခၚဆိုပါ။။

中文 (Chinese)

注意:如果您说中文,您可以免费获得中文援助服务。请致电 1-410-614-4685 (TTY:711)。了解更多医疗保健信息,请查看我们的中文网站

Français (French)

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-410-614-4685 (ATS : 711).

Kreyòl Ayisyen (Creole)

ATANSYON: Si w pale KreyòlAyisyen, gen sèvisèdpoulangkidisponib gratis pouou. Rele 1-410-614-4685 (TTY: 711).

Deutsch (German)

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-410-614-4685 (TTY: 711).

Ελληνικά (Greek)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ομιλείτε ελληνικά, σας παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες γλωσσικής βοήθειας. Καλέστε στο 1-410-614-4685 (Λειτουργία τηλεφώνου κειμένου: 711).

ગુજરાતી (Gujarati)

સુચના: જો તમેગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષાસહાયસેવાઓતમારામાટેઉપલબ્ધછે. ફોન કરો 1-410-614-4685 (TTY: 711).

עִברִי (Hebrew)

שימו לב: אם אתם דוברים שפה שאינה אנגלית, אנו מציעים לכם שירותי סיוע בשפה, ללא תשלום. התקשרו
(TTY: 711) 1-410-614-4685

हिंदी (Hindi)

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-410-614-4685 (TTY: 711) पर कॉल करें।

Igbo Asusu (Ibo)

Igenti: O burunaasu Ibo asusu, enyemakadirigi site na call 1-410-614-4685 (TTY: 711).

Italiano (Italian)

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-410-614-4685 (TTY:711).

日本語 (Japanese)

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-410-614-4685 (TTY:711)まで、お電話にてご連絡ください。

한국어 (Korean)

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-410-614-4685 (TTY: 711)번으로 전화해 주십시오.

Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ (KruBassa)

Dèɖɛnìàkɛdyéɖégbo: Ɔ jǔké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔní, nìí, à wuɖukàkòɖòpo-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbokpáa. Ɖá 1-410-614-4685 (TTY: 711)

ខ្មែរ (Cambodian)

ប្រយ័ត្ន៖បើសិនជាអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសាដោយមិនគិតឈ្នួលគឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ចូរទូរស័ព្ទ 1-410-614-4685 (TTY: 711)។

Deitsch (PennDutch)

Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 1-410-614-4685 (TTY: 711).

فارسی (Persian)

توجه: اگر به فارسی صحبت می کنید، خدمات ترجمه به صورت رایگان در اختیارتان قرار می گیرد. با
1-410-614-4685 (TTY: 711) تماس بگیرید.

Polski (Polish)

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-410-614-4685 (TTY: 711).

Português (Portugese)

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-410-614-4685 (TTY: 711). Acesse informações de cuidado a saúde em Português.

Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-410-614-4685 (телетайп: 711).

Español (Spanish)

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-844-765-9930 (TTY: 711). Acceda a información de cuidado de salud en español.

Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-410-614-4685 (TTY: 711).

ภาษาไทย (Thai)

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-410-614-4685 (TTY: 711)

اُردُو (Urdu)

توجہ فرمائیں: اگر آپ اردو زبان بولتے ہیں، تو زبان میں معاونت کی خدمات آپ کو مفت میں دستیاب ہیں۔ کال کريں
1-410-614-4685 (TTY: 711)

Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-410-614-4685 (TTY: 711).

אידיש (Yiddish)

אכטונג: אויב אייך איז נישט בַאקוועם רעדן ענגליש, שטעלן מיר צו פאר אייך אומזיסטע הילף מיט ענגליש̱̱̱
(TTY: 711) 1-410-614-4685 קלינגט

èdè Yorùbá (Yoruba)

ÀKÍYÈSÍ: Ti o bá nsọ Yorùbá, a ó fún ọ ni ìrànlọ́wọ́ lóri awọn isẹ́ èdè ni Yorùbá lọ́fẹ̀ẹ́. Pe 1-410-614-4685 (TTY: 711)